Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

16:13

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
14:48
Reposted frombluuu bluuu
14:44
14:44
3065 4a74 500
Reposted fromMalikor Malikor viaoutoflove outoflove
14:41
3326 9e35 500
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
08:30
2320 5492 500
Reposted fromsoupersonn soupersonn vialexxie lexxie
08:30
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner vialexxie lexxie
08:29
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialexxie lexxie
08:29
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
08:29
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
08:29
Reposted frombluuu bluuu
08:29
Reposted frombluuu bluuu
08:29
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
08:29
08:28
08:28
08:28
08:28
08:28
08:27
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl